Strona główna  |    |  Napisz do nas
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
Tel. +48 (033) 33 8279210
 
 
 
 
Władze AZS ATH
Data umieszczenia: 21.11.2008.

 Zarząd KU AZS ATH Bielsko-Biała:

 • Prezes -Józef Matuszek
 • V-ce Prezes - Paweł Gradowski
 • V-ce Prezes - Michał Stanisławski
 • Skarbnik- Janusz Cyran
 • Sekretarz - Paweł Fałat
 • Członek - Henryk Klama
 • Członek - Jakub Jonkisz
 • Członek - Maciej Michalik

 Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący - Zygmunt Bachorczyk
 • Członek - Maciej Gradowski
 • Członek - Katarzyna Solecka

Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku-Białej:

 1. mgr  Janusz Cyran- Kierownik
 2. mgr Maciej Gradowski
 3. mgr Paweł Gradowski
 4. mgr Andrzej Hebda
 5. lic. Renata Malinowska - Administracja

Statut KU AZS ATH Bielsko-Biała

 

STATUT
AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO KLUBU UCZELNIANEGO
AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJw Bielsku-Białej  Rozdział INazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (zwane również Klubem).

 

§2

Klub działa w środowisku akademickim Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (zwanej też Uczelnią), a siedzibą Klubu jest miasto Bielsko-Biała.

 

§3

Klub działa w oparciu o własny statut, zgodny ze statutem Akademickiego Związku Sportowego, ustawą o kulturze fizycznej, ustawą o sporcie kwalifikowanym, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

 

§4

Klub jest samodzielną jednostką organizacyjną Akademickiego Związku Sportowego i może być członkiem organizacji sportowych oraz społecznych o podobnym profilu działania.

 

§5

Klub używa barw, flagi i znaków organizacyjnych Akademickiego Związku Sportowego.

 

§6

Klub używa pieczątki podłużnej o treści:

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany

Akademii Techniczno-Humanistycznej

Ul. Willowa 2, 43-30 Bielsko-Biała

 Rozdział IICel i środki działania. 

§7

Cele Klubu to:

a)      upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie stanu zdrowia członków Klubu i społeczności akademickiej,

b)      rozwijanie sportu w środowisku akademickim,

c)      propagowanie sportu wśród młodzieży i dzieci miasta, zarówno na poziomie rekreacyjnym jak i wyczynowym.


 

§8

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

a)      organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki na Uczelni,

b)      organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

c)      organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych,

d)      uczestniczenie w imprezach, imprezach zawodach sportowych w kraju i za granicą,

e)      współpracę z władzami Uczelni,

f)        współpracę ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni,

g)      współdziałanie z organizacjami sportowymi, społecznymi, instytucjami samorządowymi i państwowymi.

 Rozdział IIICzłonkowie, ich prawa i obowiązki. 

§9

Klub zrzesza członków:     

a)      zwyczajnych,

b)      honorowych.

 

§10

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie – studenci, absolwenci i pracownicy Uczelni oraz inne osoby przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być również małoletni powyżej 16 roku życia – za zgodą przedstawiciela ustawowego. Mogą oni korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą swych przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu, jednak bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu.
  

§11

Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

a)      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Klubu.

b)      skreślenia uchwałą Zarządu Klubu z listy członków powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy lub niewypełnienia obowiązku zawodnika.

c)      wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Klubowego Sądu Koleżeńskiego.

 

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,

b)      korzystać z urządzeń i świadczeń Akademickiego Związku Sportowego w sposób określony odpowiednimi zarządzeniami,

c)      zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu i domagać się ich rozpatrzenia,

d)      nosić odznaki Akademickiego Związku Sportowego.

 

§13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. chronić dobre imię Klubu i Akademickiego Związku Sportowego, przestrzegać zasady sportowej rywalizacji i zachowywać nienaganną postawę moralną i obywatelską,
 2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
 3. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
 4. opłacać składki członkowskie uchwalone przez Walne Zebranie Klubu,
 5. czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym Klubu.
  Rozdział IVWładze Klubu. 

§14

 1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Klubu,

b) Zarząd Klubu,

c) Klubowa Komisja Rewizyjna,

d) Klubowy Sąd Koleżeński

 1. Kadencja Władz Klubu trwa dwa lata.
 

§15

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu – do jego zadań i kompetencji należy:

a)      uchwalanie programu działalności Klubu,

b)      przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu oraz przyjmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,

c)      uchwalanie programu i założeń polityki finansowej,

d)      uchwalanie statutu lub zmian w nim,

e)      wybór Prezesa Klubu w sposób bezpośredni,

f)        wybór członków Zarządu Klubu,

g)      wybór Klubowej Komisji Rewizyjnej,

h)      wybór Klubowego Sądu Koleżeńskiego,

i)        rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez Zarząd Klubu i członków Klubu,

j)        nadawanie odznaczeń,

k)      ustalenie składki członkowskiej,

l)        przyjęcie uchwały o rozwiązaniu klubu.

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu, zawiadamiając o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed Zebraniem.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu na podstawie:

a)      uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,

b)      uchwały Zarządu Klubu,

c)      wniosku przynajmniej 30% liczby członków zwyczajnych,

d)      wniosku instancji nadrzędnej – Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane jest w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział:

a)      wszyscy członkowie zwyczajni klubu, a w przypadku – jeżeli liczba członków przekracza 100 osób – w Walnym Zebraniu biorą udział delegaci wybrani w sekcjach sportowych wg klucza ustalonego przez Zarząd Klubu, jednak nie mniej niż 3 delegatów z każdej sekcji.

b)      z głosem doradczym członkowie ustępujących władz, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie jest ważne przy obecności 50% członków (delegatów) w I terminie,
  a w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków (delegatów).
  

§16

1.      Zarząd Klubu składa się z nie więcej niż 9 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu. W skład Zarządu Klubu wchodzi także Prezes, kierownicy sekcji sportowych.

2.      Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu i powołuje ze swego grona 2 Wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.

3.      Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

a)      wykonywanie uchwał Zarządu Głównego i Walnego Zebrania,

b)      organizowanie życia sportowego i rekreacji we współdziałaniu z władzami uczelni oraz organizacjami o podobnym profilu działania,

c)      powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji sportowych i turystycznych oraz zgłaszanie ich do zawodów i imprez zarówno lokalnych jak i ogólnokrajowych,

d)      przyjmowanie, skreślanie, nagradzanie i karanie członków Klubu,

e)      administrowanie majątkiem i dysponowanie funduszami Klubu,

f)        zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Klubu,

g)      wykonywanie innych zadań statutowych.

4.      Posiedzenia Zarządu klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące, za wyjątkiem przerwy letniej (lipiec – wrzesień).

5.      Zarząd Klubu może powołać ze swego składu prezydium, w skład którego wchodzą Prezes, Sekretarz oraz Wiceprezesi.

6.      Jeśli członek Zarządu bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w posiedzeniach Zarządu, może być uchwałą Zarządu zwolniony z pełnienia funkcji, a na jego miejsce powołany inny. Skład Zarządu Klubu może ulec zmianie maksymalnie w 1/3.
W innym przypadku należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu.

 

§17

1.      Klubowa Komisja Rewizyjna składa się z ilości członków ustalonej przez Walne Zebranie Klubu, nie większej niż 3.

2.      W skład Klubowej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu oraz pracownicy Klubu.

3.      Do zakresu działalności Klubowej Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie całokształtu działalności finansowej,

b)      przedkładanie Zarządowi Klubu wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,

c)      przedstawianie Walnemu Zebraniu Klubu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

5.      Szczegółowy tryb postępowania Komisji określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

 

§18

1.      Klubowy Sad Koleżeński składa się z ilości członków ustalonej przez Walne Zebranie Klubu, nie mniejszej jednak niż 3.

2.      Do zadań Klubowego Sądu Koleżeńskiego należy:

a)      orzekanie w sporach dotyczących członków Klubu,

b)      podejmowanie działań dla ugruntowania poszanowania przez członków Klubu zasad statutu, etyki oraz współżycia społecznego w działalności Klubu, jak również działań zapobiegających czynom wyrządzającym w inny sposób szkodę dobremu imieniu Klubu i AZS.

3.      Członkowie Klubowego Sądu Koleżeńskiego mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

4.      Szczegółowy tryb postępowania Sądu określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.

  Rozdział VWyróżnienia i kary. 

§19

 1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną pracę na rzecz Klubu, Zarząd ma prawo przyznać następujące wyróżnienia:

a)      pochwałę,

b)      dyplom,

c)      nagrodę,

d)      odznakę honorową.

 1. Zarząd Klubu może wystąpić do władz nadrzędnych, państwowych oraz innych instytucji i organizacji o przyznanie nagród, wyróżnień i odznaczeń ustanowionych odrębnymi przepisami i regulaminami.
 

§20

 1. Za niewypełnienie przez członka Klubu obowiązków zawodnika wymierzanie kary należy do kompetencji Zarządu Klubu.
 2. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, naruszenia zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę Klubu AZS wymierzenie kary należy do kompetencji Klubowego Sądu Koleżeńskiego i Zarządu Klubu.
 3. Członkom Klubu mogą być wymierzone następujące kary:

a)      upomnienie,

b)      nagana,

c)      zawieszenie w prawach członkowskich,

d)      wykluczenie z grona członków Klubu.

 1. Członek ukarany może odwołać się od decyzji Sądu Koleżeńskiego do 7 dni od otrzymania decyzji do Walnego Zebrania.


 

Rozdział VIMajątek Klubu. 

§21

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:

a)      składki członkowskie,

b)      wpływy z imprez i zawodów sportowych,

c)      dotacje państwowe, samorządowe i uczelniane,

d)      darowizny i zapisy.

 1. W imieniu Zarządu umowy i zobowiązania podpisuje Prezes, Wiceprezes lub wyznaczony imiennie członek Zarządu.
 Rozdział VIIZmiana statutu i rozwiązanie Klubu 

§22

Zmiana statutu Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Klubu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków – delegatów uprawnionych do głosowania.

 

§23

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku rozwiązania Klubu jego majątek staje się majątkiem ZG AZS.
      

 

Umieścił: Janusz Cyran   
 
 
 
 
© 2008 AZS ATH Bielsko-Biała. Wszytkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Akademickie Centrum Informatyki